top of page

TYM house

Architect: Elina Kritikou - Kenzo Yamashita

Design Team: Lia Hartoutsiou

Type: Residential

Location: Nicosia

Area: 375 sqm

Stage: Building Permit

Design: 2020

EkkyS_20012021_Renders_B_004.jpg
EkkyS_20012021_Renders_B_007.jpg
EkkyS_20012021_Renders_B_009.jpg
EkkyS_20012021_Renders_B_008.jpg
EkkyS_20012021_Renders_B_006.jpg
EkkyS_20012021_Renders_B_012.jpg
EkkyS_20012021_Render_010a.jpg
EkkyS_20012021_Renders_B_003.jpg
TYM HOUSE
bottom of page